Chống Du-ring

 • Chính trị quốc Gia, 2004

Biện chứng của tự nhiên / Ph.Ăng-ghen

 • H. : Chính trị quốc gia, 2004
 • 614tr.

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê Nin / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Thị Thanh Huyền

 • H : Chính trị quốc gia , 2002
 • 323 tr., 14,5x20,5cm
 • CT0200011-CT0200134

Hệ tư tưởng Đức / C . Mác, Ph . Ăng Ghen

 • H. : Chính trị quốc gia , 2004
 • 1006tr. , 14,5x20,5cm
 • CT0400018, CT0400019, CT0400234-CT0400237

Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng cho các trường, lớp trung cấp kinh tế / Phạm Quang Phan, Lê Thục, Tô Đức Hạnh

 • H. : Giáo dục , 2006
 • 207 tr., 16x24cm
 • CT0600237-CT0600382

Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Đinh Xuân Lý [và những người khác]

 • H : Chính trị quốc gia , 2012
 • 259tr. , 14,5x20,5cm
 • CT1200021-CT1200037, SD1200001

Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Trọng Phúc

 • H : Chính trị quốc gia , 2011
 • 290tr. , 13x19cm
 • CT1100413-CT1100421

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin / Phạm Văn Sinh, [và những người khác]...

 • H : Chính trị quốc gia , 2012
 • 491 tr., 14,5x20,5cm
 • CT1200005-CT1200020, CT1200221, CT1200222

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Đỗ Nguyên Phương, Hà Học Hợi, Nguyễn Đức Bách

 • H. : Chính trị quốc gia , 2002
 • 558tr. , 14,5x20,5cm
 • CT0200276-CT0200286, CT0200299, CT0200305, CT0200306

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán / V. I. Lênin

 • H. : Chính trị quốc gia, 2004
 • 642tr.