Bài tập kiểm toán nâng cao / Trịnh Quốc Hùng

 • H. : Phương Đông, 2011
 • 122tr.
 • KT1100008, KT1100009

Bài tập kế toán quản trị : Có lời giải mẫu / Phạm Văn Được, Đào Tất Thắng

 • H. : Phương Đông, 2011
 • 306tr.
 • KT1100071-KT1100073

Marketing căn bản / Nguyễn Thị Liên Diệp

 • : Thống kê , 2004
 • 306tr.
 • KT0400013

Những quy định pháp luật về kiểm toán / Bộ Tài chính

 • H.: Tài chính , 2008
 • 306tr.
 • KT0800049

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng từ 01-2008

 • : Tài chính , 2008
 • 306tr.
 • KT0800059, KT0800060

Phân tích các báo cáo tài chính : Lý thuyết bài tập và bài giải / Nguyễn Công Bình

 • : Giao thông Vận tải , 2009
 • 306tr.
 • KT0900057

Thuế : Lý thuyết bài tập bài giải đáp án / Phan Thị Cúc, [và những người khác]

 • H. : Tài chính , 2009
 • 306tr.
 • KT0900115

Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng

 • H.: Đại học quốc gia , 2010
 • 306tr.
 • KT1000038, KT1000039

Thực hành nguyên lý kế toán : Tóm tắt lý thuyết bài tập và bài giải / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

 • H. : Phương Đông , 2011
 • 306tr.
 • KT1100002-KT1100004

Hướng dẫn quyết toán thuế lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

 • : Tài chính , 2008
 • 306tr.
 • KT0800058