Cây cỏ Việt Nam. Tập 2, Từ Eleagnaceae..Apianceae...Daphniphyllaceae...đến Serophulariaceae / Phạm Hoàng Hộ

 • Tp.HCM : NXB Trẻ, 2000
 • 952tr

Giáo trình di truyền học / Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công

 • H : Đại học sư phạm , 2007
 • 484tr. , 17x24cm
 • SH0700055-SH0700103

Sinh thái môi trường ứng dụng/ Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

 • H : Khoa học kỹ thuật , 2005
 • 710tr. , 16x24cm
 • SH0500196-SH0500199

Giáo trình sinh thái học và môi trường / Trần Kiên, Mai Sỹ Tuấn

 • H : Đại học sư phạm , 2007
 • 375 tr., 17x24cm
 • SH0700454-SH0700500

Sinh thái học hệ sinh thái / Vũ Trung Tạng

 • H : Giáo dục Việt Nam , 2009
 • 215 , 16x24cm
 • SH0900013-SH0900017

Phân loại học thực vật / Hoàng Thị Sản

 • H : Đại học sư phạm , 2005
 • 393 , 17x24cm
 • SH0500250-SH0500299

Giáo trình vi sinh học / Nguyễn Thành Đạt

 • H : Đại học sư phạm , 2007
 • 364 , 17x24cm
 • SH0700551-SH0700600

Di truyền học / Phạm Thành Hổ

 • H : Giáo dục Việt Nam , 2010
 • 619tr. , 16x24cm
 • SH1000001-SH1000003

Động vật học không xương sống / Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang

 • H : Đại học sư phạm , 2005
 • 486 tr.., 19x27cm
 • SH0500148-SH0500195

Kỹ thuật ghép gen một công nghệ hàng đầu của thế kỷ XXI / Trang Quan Sen

 • TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh , 2010
 • 200 tr., 13X19cm
 • SH1000005-SH1000008