• 6 biểu ghi

Giáo trình bóng chuyền : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn

 • H. : ĐH Sư Phạm, 2004
 • 192tr.
 • TD0400662

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh. Tập 1 : dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Đức Hạnh, [và những người khác]

 • H, : Giáo dục, 2008
 • 165tr.
 • GD0800081

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh. Tập 1 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp, [và những người khác]

 • H. : Giáo dục, 2009
 • 192tr.
 • GD0900063

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh. Tập 2 : dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Đức Hạnh, [và những người khác]

 • H, : Giáo dục, 2008
 • 144tr.
 • GD0800153

Giáo trình thể dục : Sách dùng cho Cao đẳng sư phạm / Trương Anh Tuấn

 • H. : ĐH Sư phạm, 2004
 • 174tr.
 • TD0400008

Giáo trình Lí luận và phương pháp thể dục thể thao : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Vũ Đức Thu, T, Thể Thao;Thể Dục;Phương Pháp Dạy Học, Trương Anh Tuấn

 • H. : Giáo dục Việt Nam, 2007
 • 217tr.