• 6 biểu ghi

Từ điển bách khoa Britannica. Tập 2

 • H. : Giáo Dục Việt Nam, 2014
 • TC1400001

Từ điên bách khoa Việt Nam. Tập 1, A-D / Hội đồng Quốc Gia Chỉ đạo Biên Soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam

 • , 1995
 • 963tr. ; 19x27 cm cm
 • TC9500026

Từ điên bách khoa Việt Nam. Tập 2, E-M / Hội đồng Quốc Gia Chỉ đạo Biên Soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam

 • , 2002
 • 10261tr. ; 19x27 cm
 • TC0200002, TC0200005

Từ điển bách khoa Britannica. Tập 1

 • 2014
 • 10261tr. ; 19x27 cm
 • TC1400002, TC1400003

Đại từ điển chữ Nôm / Vũ Văn Kính

 • Tp.HCM : Văn nghệ Tp.HCM, 2005
 • 1603tr.

Từ điên bách khoa Việt Nam. Tập 3, N-S / Hội đồng Quốc Gia Chỉ đạo Biên Soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam

 • , 2003
 • 878tr. ; 19x27 cm
 • TC0300008