• 5 biểu ghi

Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp/ Lê Minh Toàn [chủ biên]

 • H : Chính trị quốc gia , 2012
 • 452tr. ; 14,5x20,5cm
 • L1200001-L1200020

Giáo trình pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật/ Mai Hồng Quỳ, Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Văn Đại

 • H : Đại học sư phạm , 2015
 • 328tr. ; 17x24cm
 • L1500001-L1500010

Giáo trình pháp luật kinh tế / Lê Thị Thanh

 • H : Tài chính , 2008
 • 343tr. ; 16x24cm
 • L0800017-L0800031

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Ngô Thị Hường

 • H : Giáo dục Việt Nam , 2010
 • 207tr. ; 16x24cm
 • L1000011-L1000014

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2 / Lê Đình Nghị [chủ biên]

 • Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
 • 299 tr ; 16x24 cm
 • L1000019-L1000022