Cấu trúc dữ liệu và giải thuật H : Đại học sư phạm, 2005 . - 368tr. ; 17x24cm / Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Xuân Mi, Hà Đặng Cao Tùng, Hồ Cẩm Hà

 • H. : ĐH Sư Phạm Hà Nội, 2005
 • 368tr. ; 17x24 cm
 • TH0500196-TH0500241

Bài tập lập trình cơ sở / Nguyễn Hữu Ngự

 • H. : ĐH Sư Phạm Hà Nội, 2005
 • 368tr. ; 17x24 cm

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học . - 1 / Đỗ Đức Giáo

 • H : Giáo dục , 2009
 • 407 ; 16x24cm
 • T0900003-T0900014

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Thạc Bình Cường

 • H. : Đại học sư phạm , 2005
 • 296tr. ; 17x24cm
 • TH0500051-TH0500098

Lập trình hướng đối tượng với java / Đoàn Văn Ban

 • H. : Khoa học kỹ thuật , 2005
 • 305tr. ; 19x27cm
 • TH0500351, TH0500352

Giáo trình nhập môn mạng máy tính / Hồ Đắc Phương

 • H : Giáo dục Việt Nam , 2009
 • 275tr. ; 16x24cm
 • TH0900060-TH0900064

Hướng dẫn học và thiết kế website bằng macromedia flash / Hoàng Vân Anh

 • H : Giáo dục , 2009
 • 183 tr.; 16x24cm
 • TH0900099-TH0900102

Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao / Phạm Công Ngô

 • H : Giáo dục , 2010
 • 239tr. ; 16x24cm
 • TH1000006-TH1000010

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Chí Trung

 • H. : Hà Nội , 2005
 • 202tr. ; 17x24cm
 • TH0500363, TH0500364, TH0500432

Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Tuệ

 • H : Giáo dục , 2009
 • 279tr. ; 16x24cm
 • TH0900065-TH0900069