Thông tin thư mục


Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Am

  • Nguyễn Đình Lễ; Nguyễn Văn Chiến
  • H. : ĐH Sư phạm, 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  249tr 
Chỉ số phân loại  959.7 
Số định danh  959.7 L302 
Tiêu đề đề mục 

Lịch sử Việt Nam

Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Dự án đào tạo giáo viên THCS 
 Nơi yêu cầu

29/30

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Lịch sử---Giá: GT

S0500218-S0500247