Thông tin thư mục


Tài liệu giảng dạy Mĩ thuật - Phần làm đồ chơi : Chương trình trình độ Cao đẳng, ngành đào tạo Giáo dục mầm non (Lưu hành nội bộ) / Lê Thị Xuân Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thanh

  • Lê Thị Xuân Hiếu; Nguyễn Thị Kim Thanh
  • Bến Tre : Trường CĐ Bến Tre, 2017
 Thông tin chi tiết
Mô tả  76tr. : minh họa ; 21x30 cm 
Chỉ số phân loại  372 
Số định danh  372 T103 
Tiêu đề đề mục 

Tài liệu giảng dạy

Ghi chú  Khoa sư phạm 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Mầm non---Giá: GT

MN1700031-MN1700035

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Nghiên cứu khoa học---Giá: NCKH

NCKH1700022