Thông tin thư mục


Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Tâm lý học giao tiếp và ứng xử sư phạm trong giáo dục mầm non : Phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại trường CĐ Bến Tre

  • Đỗ Xuân Thu
  • Bến Tre , 2016
 Thông tin chi tiết
Mô tả  61tr. ; 20x28cm 
Số định danh  155.4 
 Nơi yêu cầu

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Mầm non---Giá: GT

MN1600013-MN1600016

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Nghiên cứu khoa học---Giá: NCKH

NCKH1600036