Thông tin thư mục


Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm

  • Vũ Cao Đàm
  • H : Giáo dục Việt Nam , 2010
 Thông tin chi tiết
Mô tả  208 tr., 16x24cm 
Chỉ số phân loại  001.4 
Số định danh  001.4 GI-108TR 
Tóm tắt  Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học. 
Tiêu đề đề mục 

Nghiên cứu khoa học

 Nơi yêu cầu

11/15

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Chính trị xã hội

CT1000054-CT1000068