Thông tin thư mục


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu

  • Trần Quốc Sơn; Đặng Văn Liễu
  • H. : ĐH Sư Phạm, 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  360tr. : minh họa ; 16x24 cm 
Chỉ số phân loại  547 
Số định danh  547 GI-108T 
Tóm tắt  Giới thiệu về dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon, hợp chất cơ nguyên tố, anđehit và xeton, axit cacboxylic-dẫn xuất của axit-lipit, hợp chất chứa nitơ hợp chất dị vòng và trả lời một số bài tập thuộc các vấn đề về hoá học hữu cơ. 
Tiêu đề đề mục 

Hóa học

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS 
 Nơi yêu cầu

47/50

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Hóa học

H0500501-H0500550