Thông tin thư mục


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 3 / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu, Nguyễn Văn Tòng

  • Trần Quốc Sơn; Đặng Văn Liễu
  • H. : ĐH Sư Phạm, 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  263tr. ; 19x24 cm 
Chỉ số phân loại  547 
Số định danh  547 GI-108T 
Tóm tắt  Các vấn đề đại cương về hoá học hữu cơ và hiđrocacbon như: hợp chất tạp chức, cacbohiđrat, peptit, protein, axit nucleic, hợp chất cao phân tử. 
Tiêu đề đề mục 

Hóa học

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS 
 Nơi yêu cầu

47/50

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Hóa học

H0700001-H0700050