Thông tin thư mục


Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / Bộ Tài Chính

  • Bộ Tài Chính
  • Hà Nội : Tài chính, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  400tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786047929805
 
Chỉ số phân loại  338.9597 
Số định danh  338.9597 CH312S 
Tóm tắt  Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Tiêu đề đề mục 

Pháp luật

 Nơi yêu cầu

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Luật

L2100004-L2100007