Thông tin thư mục


Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục / Bộ Tài Chính

  • Bộ Tài Chính
  • Hà Nội : Tài chính, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  460tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786047929832
 
Chỉ số phân loại  353.6 
Số định danh  353.6 C459CH 
Tóm tắt  Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế. 
Tiêu đề đề mục 

Pháp luật

 Nơi yêu cầu

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Luật

L2100008-L2100011