Thông tin thư mục


Hệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục : (lưu hành nội bộ) / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Thanh Tra

  • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Thanh Tra
  • Hà Nội : Thanh niên, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  608tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786043541083
 
Chỉ số phân loại  344.597 
Số định danh  344.597 H250T 
Tóm tắt  Giới thiệu nội dung những văn bản pháp quy phục vụ công tác thanh tra giáo dục do Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành. Tập hợp những văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục trung học, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những văn bản pháp quy khác có liên quan. 
Tiêu đề đề mục 

Pháp luật

 Nơi yêu cầu

3/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Luật

L2100012-L2100014