Cataloging Information


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu

  • Trần Quốc Sơn; Đặng Văn Liễu
  • H. : ĐH Sư Phạm, 2005
 Detail information
Description  360tr. : minh họa ; 16x24 cm 
Dewey Class No  547 
Classification  547 GI-108T 
Summary  Giới thiệu về dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon, hợp chất cơ nguyên tố, anđehit và xeton, axit cacboxylic-dẫn xuất của axit-lipit, hợp chất chứa nitơ hợp chất dị vòng và trả lời một số bài tập thuộc các vấn đề về hoá học hữu cơ. 
Subject heading 

Hóa học

Notes  ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS 
 Where to request

47/50

Available documents

: CDBT--- : Hóa học

H0500501-H0500550