Cataloging Information


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 3 / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu, Nguyễn Văn Tòng

  • Trần Quốc Sơn; Đặng Văn Liễu
  • H. : ĐH Sư Phạm, 2007
 Detail information
Description  263tr. ; 19x24 cm 
Dewey Class No  547 
Classification  547 GI-108T 
Summary  Các vấn đề đại cương về hoá học hữu cơ và hiđrocacbon như: hợp chất tạp chức, cacbohiđrat, peptit, protein, axit nucleic, hợp chất cao phân tử. 
Subject heading 

Hóa học

Notes  ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS 
 Where to request

47/50

Available documents

: CDBT--- : Hóa học

H0700001-H0700050