Cataloging Information


Luật Bảo vệ môi trường (được thông qua ngày 17/11/2020) / Việt Nam (CHXHCN). Luật Lệ Và Sắc Lệnh

  • Việt Nam (CHXHCN). Luật Lệ Và Sắc Lệnh
  • Hà Nội : Tư Pháp, 2021
 Detail information
Description  311tr. ; 13x19 cm 
ISBN   9786048120559
 
Dewey Class No  342.597 
Classification  342.597 L504B 
Summary  Trình bày toàn văn nội dung Luật Bảo vệ môi trường 2020 về: Những quy định chung; bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh... 
Subject heading 

Pháp luật

 Where to request

1/1

Available documents

: CDBT--- : Luật

L2100003