Cataloging Information


Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / Bộ Tài Chính

  • Bộ Tài Chính
  • Hà Nội : Tài chính, 2021
 Detail information
Description  400tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786047929805
 
Dewey Class No  338.9597 
Classification  338.9597 CH312S 
Summary  Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Subject heading 

Pháp luật

 Where to request

4/4

Available documents

: CDBT--- : Luật

L2100004-L2100007