Cataloging Information


Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục / Bộ Tài Chính

  • Bộ Tài Chính
  • Hà Nội : Tài chính, 2021
 Detail information
Description  460tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786047929832
 
Dewey Class No  353.6 
Classification  353.6 C459CH 
Summary  Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế. 
Subject heading 

Pháp luật

 Where to request

4/4

Available documents

: CDBT--- : Luật

L2100008-L2100011